LeadOn logo

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Lead On BV met maatschappelijke zetel te Oudenaardsesteenweg 256 bus 5, 9420 Erpe-Mere.

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Lead On BV onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van onderhevige algemene voorwaarden. De klant wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – Orderbevestiging

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Lead On BV zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 10 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar Lead On BV. 

2.2 Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 3. Contractduur en uitvoering overeenkomst

3.1 Het onderhoudscontract of support pakket laat Lead On BV toe om een vast aantal uren te reserveren om wijzigingen of ondersteuning te leveren tegen een vaste kostprijs. Het contract moet 3 maand op voorhand opgezegd worden met een minimale looptijd van 12 maanden, tenzij anders werd overeengekomen.

3.2 Lead On heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Opschorting van de overeenkomst

4.1 Lead On BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, bij een niet betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1 Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen de 30 dagen na factuurdatum op de vermelde rekening van Lead On BV. Betwistingen dienen binnen de 7 werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Lead On BV kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Lead On BV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor elk soort schade aan derde partijen, veroorzaakt door de opdrachtgever, die zou voortvloeien uit het al dan niet onrechtmatig gebruik van haar product of diensten.w

6.2 Lead On BV is niet aansprakelijk voor enige indirecte of incidentele schade of verlies van inkomsten die de opdrachtgever zou lijden ten gevolge van de levering van de diensten tijdens de overeenkomst.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

7.1 Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Lead On BV verleende diensten betalen, alsook de kosten die Lead On BV moet maken als gevolg van deze beëindiging, plus met een forfaitaire schadevergoeding van 3 maanden dat Lead On nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd.

Artikel 8. Afwerving

8.1 De klant verbindt er zich toe om, gedurende een periode van twaalf (12) maanden volgend op het einde van de overeenkomst, er zich van onthouden om, zonder de voorafgaandelijke toestemming van Lead On BV, rechtstreeks of onrechtstreeks en in welke hoedanigheid ook, medewerkers of personeel van Lead On BV aan te werven. Bij inbreuk op deze bepaling zal de klant aan Lead On BV een schadevergoeding betalen gelijk aan de jaarvergoeding die Lead On BV in het vorig kalenderjaar aan de kwestieuze medewerker heeft betaald.

 

Heb je vragen?

Quisque euismod massa in urna varius, non interdum quam facilisis. Cras tempus at elit ac sollicitudin. In euismod ex nec massa porttitor, vehicula venenatis orci pharetra. Aliquam erat volutpat. Proin fringilla gravida augue, vel dictum dolor auctor in.